پلن 1 - SAB - OVH

شروع از
640,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت DDR4
 • پردازنده 1vCore
 • فضا 10 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 2TB/month
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 1 - DIS - OVH

شروع از
720,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت DDR4
 • پردازنده 1vCore
 • فضا 25 گیگابایت NVME
 • پهنای باند 2TB/month
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 1 - CTB

شروع از
1,080,000 تومان
ماهانه + 765,000 هزینه تنظیم
 • رم 8 گیگابایت DDR4
 • پردازنده 4vCore
 • فضا 200 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 32TB
 • پورت ارتباطی 200Mbps
 • دیتاسنتر CTB

پلن 2 - SAB - OVH

شروع از
1,580,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت DDR4
 • پردازنده 1vCore
 • فضا 20 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 2TB/month
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 2 - DIS - OVH

شروع از
1,430,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت DDR4
 • پردازنده 2vCore
 • فضا 50 گیگابایت NVMe
 • پهنای باند 2TB/month
 • پورت ارتباطی 250Mbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 3 - SAB - OVH

شروع از
2,930,000 تومان
ماهانه
 • رم 8 گیگابایت DDR4
 • پردازنده 2vCore
 • فضا 40 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 2TB/month
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 3 - DIS - OVH

شروع از
2,570,000 تومان
ماهانه
 • رم 8 گیگابایت DDR4
 • پردازنده 4vCore
 • فضا 50 گیگابایت NVMe
 • پهنای باند 2TB/month
 • پورت ارتباطی 500Mbps
 • دیتاسنتر OVH