پلن 1

125,000 تومان
ماهانه
 • فضا 5 گیگابایت
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1GHZ
 • کانکشن همزمان 20 عدد
 • میزان 10Mbit/s I/O

پلن 2

221,000 تومان
ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2GHZ
 • کانکشن همزمان 20 عدد
 • میزان 20Mbit/s I/O

پلن 3

421,000 تومان
ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • رم 3 گیگابایت
 • پردازنده 3GHZ
 • کانکشن همزمان 30 عدد
 • میزان 30Mbit/s I/O

پلن 4

821,000 تومان
ماهانه
 • فضا 40 گیگابایت
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 4GHZ
 • کانکشن همزمان 40 عدد
 • میزان 40Mbit/s I/O

پلن 5

1,221,000 تومان
ماهانه
 • فضا 80 گیگابایت
 • رم 5 گیگابایت
 • پردازنده 5GHZ
 • کانکشن همزمان 50 عدد
 • میزان 50Mbit/s I/O

پلن 6

1,621,000 تومان
ماهانه
 • فضا 120 گیگابایت
 • رم 6 گیگابایت
 • پردازنده 6GHZ
 • کانکشن همزمان 60 عدد
 • میزان 60Mbit/s I/O