پلن 1

394,250 تومان
ماهانه
 • فضا 5 گیگابایت
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2GHZ
 • کانکشن همزمان 50 عدد
 • میزان 120Mbit/s I/O

پلن 2

723,760 تومان
ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 4GHZ
 • کانکشن همزمان 100 عدد
 • میزان 120Mbit/s I/O

پلن 3

1,053,270 تومان
ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • رم 12 گیگابایت
 • پردازنده 8GHZ
 • کانکشن همزمان 200 عدد
 • میزان 120Mbit/s I/O

پلن 4

1,976,230 تومان
ماهانه
 • فضا 40 گیگابایت
 • رم 20 گیگابایت
 • پردازنده 16GHZ
 • کانکشن همزمان 500 عدد
 • میزان 120Mbit/s I/O

پلن 5

2,635,250 تومان
ماهانه
 • فضا 80 گیگابایت
 • رم 24 گیگابایت
 • پردازنده 16GHZ
 • کانکشن همزمان 750 عدد
 • میزان 120Mbit/s I/O

پلن 6

3,295,930 تومان
ماهانه
 • فضا 120 گیگابایت
 • رم 32 گیگابایت
 • پردازنده 32GHZ
 • کانکشن همزمان 1000 عدد
 • میزان 120Mbit/s I/O