نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مشاهده مرور موضوعی پسوند های قابل ثبت
دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.org
New Price 247,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal 235,000 تومان
1 سال
.com
New Price 260,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal 275,000 تومان
1 سال
.info
New Price 247,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal 220,000 تومان
1 سال
.co
New Price 84,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal 90,000 تومان
1 سال
.net
New Price 42,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal 42,000 تومان
1 سال
.us
New Price 7,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal N/A
.me
New Price 7,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal N/A
.ir
New Price 32,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal N/A
.xyz
New Price 15,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal N/A
.world
New Price 85,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal N/A

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* پسوند های خاص و دامنه هایی را که اخیراً تمدید شده اند ، شامل نمی شود

انتقال یک دامنه
0
دامنه(ها) انتخاب شد(ند)