نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مشاهده مرور موضوعی پسوند های قابل ثبت
دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.org
New Price 253,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal 244,000 تومان
1 سال
.com
New Price 268,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal 286,000 تومان
1 سال
.info
New Price 253,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal 227,000 تومان
1 سال
.co
New Price 88,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal 96,000 تومان
1 سال
.net
New Price 42,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal 42,000 تومان
1 سال
.us
New Price 7,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal N/A
.me
New Price 7,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal N/A
.ir
New Price 32,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal N/A
.xyz
New Price 15,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal N/A
.world
New Price 90,000 تومان
1 سال
Transfer N/A
Renewal N/A
.center
New Price 575,000 تومان
1 سال
Transfer 575,000 تومان
1 سال
Renewal 575,000 تومان
1 سال

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* پسوند های خاص و دامنه هایی را که اخیراً تمدید شده اند ، شامل نمی شود

انتقال یک دامنه
0
دامنه(ها) انتخاب شد(ند)