پلن 1 - SAB - OVH

شروع از
640,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 10 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 1-ITC

شروع از
399,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 10 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر ITC

پلن 1 - DIS - OVH

شروع از
549,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت DDR4
 • پردازنده 1vCore
 • فضا 25 گیگابایت NVMe
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 1-PQ

شروع از
490,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 15 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر PQ

پلن 2-PQ

شروع از
570,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 30 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر PQ

پلن 2 - DIS - OVH

شروع از
1,100,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت DDR4
 • پردازنده 2vCore
 • فضا 50 گیگابایت NVMe
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 250Mbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 2 - SAB - OVH

شروع از
1,580,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 20 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 2-ITC

شروع از
799,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 15 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر ITC

پلن 3 - DIS - OVH

شروع از
1,980,000 تومان
ماهانه
 • رم 8 گیگابایت DDR4
 • پردازنده 4vCore
 • فضا 50 گیگابایت NVMe
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 500Mbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 3-PQ

شروع از
860,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 50 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر PQ

پلن 3 - SAB - OVH

شروع از
2,930,000 تومان
ماهانه
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 40 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 3-ITC

شروع از
1,599,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 4 هسته
 • فضا 25 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر ITC

پلن 4-ITC

شروع از
3,199,000 تومان
ماهانه
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 8 هسته
 • فضا 50 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر ITC