میزبانی وب

 • پلن 1

  • 1000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • % 99.9 پایداری سرور
  • Cpanel/WHM کنترل پنل
  • نا محدود Subdomain
  • نا محدود Ftp Account
  • ندارد Addon Domain
  • نا محدود Parked Domain
  • نا محدود تعداد ایمیل
  20,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • پلن 2

  • 2000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • % 99.9 پایداری سرور
  • Cpanel/WHM کنترل پنل
  • نا محدود Subdomain
  • نا محدود Ftp Account
  • ندارد Addon Domain
  • نا محدود Parked Domain
  • نا محدود تعداد ایمیل
  24,900/ماهیانه
  سفارش دهید
 • پلن 3

  • 4000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • % 99.9 پایداری سرور
  • Cpanel/WHM کنترل پنل
  • نا محدود Subdomain
  • نا محدود Ftp Account
  • سه عدد Addon Domain
  • نا محدود Parked Domain
  • نا محدود تعداد ایمیل
  30,500/ماهیانه
  سفارش دهید
 • پلن 4

  • 6000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • % 99.9 پایداری سرور
  • Cpanel/WHM کنترل پنل
  • نا محدود Subdomain
  • نا محدود Ftp Account
  • سه عدد Addon Domain
  • نا محدود Parked Domain
  • نا محدود تعداد ایمیل
  43,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • پلن 5

  • 8000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • % 99.9 پایداری سرور
  • Cpanel/WHM کنترل پنل
  • نا محدود Subdomain
  • نا محدود Ftp Account
  • سه عدد Addon Domain
  • نا محدود Parked Domain
  • نا محدود تعداد ایمیل
  52,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • پلن 6

  • 10000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • % 99.9 پایداری سرور
  • Cpanel/WHM کنترل پنل
  • نا محدود Subdomain
  • نا محدود Ftp Account
  • سه عدد Addon Domain
  • نا محدود Parked Domain
  • نا محدود تعداد ایمیل
  68,000/ماهیانه
  سفارش دهید