سرور مجازی آلمان

پلن 1

99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

 • GERMANY Location Server
 • HETZNER Data Center
 • Intel® Xeon® 2 Core Cpu
 • 50 GB SATA III Hard Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 1024 MB DDR3 ECC Guarantee Ram
 • 1 Gbps Network Port
 • 1 Dedicated IP(s)
پلن 2

99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

 • GERMANY Location Server
 • HETZNER Data Center
 • Intel® Xeon® 2 Core Cpu
 • 100 GB SATA III or 40 GIG SSD NVME Hard Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 2048 MB DDR3 ECC Guarantee Ram
 • 1 Gbps Network Port
 • 1 Dedicated IP(s)
پلن 3

99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

 • GERMANY Location Server
 • HETZNER Data Center
 • Intel® Xeon® 3 Core Cpu
 • 150 GB SATA III Hard Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 2048 MB DDR3 ECC Guarantee Ram
 • 1 Gbps Network Port
 • 1 Dedicated IP(s)
پلن 4

99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

 • GERMANY Location Server
 • HETZNER Data Center
 • Intel® Xeon® 3 Core Cpu
 • 500 GB SATA III Hard Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 4096 MB DDR3 ECC Guarantee Ram
 • 1 Gbps Network Port
 • 1 Dedicated IP(s)
پلن 5

مجازی سازی توسط Vmware ESXi V6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

 • GERMANY Location Server
 • HETZNER Data Center
 • Intel® Xeon® 4 Core Cpu
 • 1000 GB SATA III 7200RPM Hard Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 4096 MB DDR4 ECC Guarantee Ram
 • 1 Gbps Network Port
 • 1 Dedicated IP(s)
پلن 6

99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

 • GERMANY Location Server
 • HETZNER Data Center
 • Intel® Xeon® 4 Core Cpu
 • 2000 GB SATA III Hard Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 4096 MB DDR3 ECC Guarantee Ram
 • 1 Gbps Network Port
 • 1 Dedicated IP(s)