سرور اختصاصی المان

EX40

Quad-Core Haswell
incl. Hyper-Threading Technology
+مدت زمان تحویل نهایت یک روز
+نصب رایگان تمامیه سیستم عامل ها
+پشتیبانی 24 ساعته

 • Intel® Core™ i7-4770 CPU
 • 32 GB DDR3 RAM
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HARD DRIVE
 • 1 Gbit/s PORT
 • 100 GB BACKIP SPACE
 • 30 TB INBOUND TRAFFIC
 • Unlimited OUTBOUND TRAFFIC
EX40-SSD

Quad-Core Haswell
incl. Hyper-Threading Technology or E3 1246v3
+مدت زمان تحویل نهایت یک روز
+نصب رایگان تمامیه سیستم عامل ها
+پشتیبانی 24 ساعته

 • Hetzner DATACENTER
 • Intel® Core™ i7-4770 CPU
 • 32 GB DDR3 RAM
 • 2 x 240 GB SSD 6Gb / s HARD DRIVE
 • 1 Gbit/s PORT
 • 100 GB BACKIP SPACE
 • 30 TB INBOUND TRAFFIC
 • Unlimited OUTBOUND TRAFFIC
EX40-Hybrid

Quad-Core Haswell
inkl. Hyper-Threading-Technologie
+مدت زمان تحویل نهایت یک روز
+نصب رایگان تمامیه سیستم عامل ها
+پشتیبانی 24 ساعته

 • Hetzner DATACENTER
 • Intel® Core™ i7-4770 CPU
 • 32 GB DDR3 RAM RAM
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 + 2 x 240 GB SATA HARD DRIVE
 • 1 Gbit/s PORT
 • 1 IP
 • 100 GB BACKIP SPACE
 • 30 TB INBOUND TRAFFIC
 • Unlimited OUTBOUND TRAFFIC
EX60

Quad-Core Haswell
inkl. Hyper-Threading-Technologie
HDD (Software-RAID 1)
+مدت زمان تحویل نهایت یک روز
+نصب رایگان تمامیه سیستم عامل ها
+پشتیبانی 24 ساعته

 • Hetzner DATACENTER
 • Intel® Core™ i7-920 CPU
 • 48 GB DDR3 RAM RAM
 • 2 x 2 TB SATA 3 Gb/s 7200 rpm HARD DRIVE
 • 1 Gbit/s PORT
 • 1 IP
 • 100 GB BACKIP SPACE
 • 30 TB INBOUND TRAFFIC
 • Unlimited OUTBOUND TRAFFIC
PX60

Quad-Core Haswell
inkl. Hyper-Threading-Technologie
HDD (Software-RAID 1)
+مدت زمان تحویل نهایت یک روز
+نصب رایگان تمامیه سیستم عامل ها
+پشتیبانی 24 ساعته

 • Hetzner DATACENTER
 • Intel® Xeon® E3-1270 v3 CPU
 • 32 GB ECC RAM RAM
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HARD DRIVE
 • 1 Gbit/s PORT
 • 1 IP
 • 100 GB BACKIP SPACE
 • 30 TB INBOUND TRAFFIC
 • Unlimited OUTBOUND TRAFFIC
PX60-SSD

Quad-Core Haswell
inkl. Hyper-Threading-Technologie
+مدت زمان تحویل نهایت یک روز
+نصب رایگان تمامیه سیستم عامل ها
+پشتیبانی 24 ساعته

 • Hetzner DATACENTER
 • Intel® Xeon® E3-1270 v3 CPU
 • 32 GB ECC RAM RAM
 • 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD HARD DRIVE
 • 1 Gbit/s PORT
 • 1 IP
 • 100 GB BACKIP SPACE
 • 30 TB INBOUND TRAFFIC
 • Unlimited OUTBOUND TRAFFIC
PX70

Quad-Core Haswell
inkl. Hyper-Threading-Technologie
HDD (Software-RAID 1)
+مدت زمان تحویل نهایت یک روز
+نصب رایگان تمامیه سیستم عامل ها
+پشتیبانی 24 ساعته

 • Hetzner DATACENTER
 • Intel® Xeon® E3-1270 v3 CPU
 • 32 GB ECC RAM RAM
 • 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HARD DRIVE
 • 1 Gbit/s PORT
 • 1 IP
 • 100 GB BACKIP SPACE
 • 30 TB INBOUND TRAFFIC
 • Unlimited OUTBOUND TRAFFIC
PX70-SSD

Quad-Core Haswell
inkl. Hyper-Threading-Technologie
+مدت زمان تحویل نهایت یک روز
+نصب رایگان تمامیه سیستم عامل ها
+پشتیبانی 24 ساعته

 • Hetzner DATACENTER
 • Intel® Xeon® E3-1270 v3 CPU
 • 32 GB ECC RAM RAM
 • 2 x 480 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD HARD DRIVE
 • 1 Gbit/s PORT
 • 1 IP
 • 100 GB BACKIP SPACE
 • 30 TB INBOUND TRAFFIC
 • Unlimited OUTBOUND TRAFFIC
PX91

Quad-Core Haswell
inkl. Hyper-Threading-Technologie
HDD (Software-RAID 1)
+مدت زمان تحویل نهایت یک روز
+نصب رایگان تمامیه سیستم عامل ها
+پشتیبانی 24 ساعته

 • Hetzner DATACENTER
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 CPU
 • 64 GB DDR4 ECC RAM RAM
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HARD DRIVE
 • 1 Gbit/s PORT
 • 1 IP
 • 100 GB BACKIP SPACE
 • 50 TB INBOUND TRAFFIC
 • Unlimited OUTBOUND TRAFFIC
PX91-SSD

Quad-Core Haswell
inkl. Hyper-Threading-Technologie
+مدت زمان تحویل نهایت یک روز
+نصب رایگان تمامیه سیستم عامل ها
+پشتیبانی 24 ساعته

 • Hetzner DATACENTER
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 CPU
 • 64 GB DDR4 ECC RAM RAM
 • 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD HARD DRIVE
 • 1 Gbit/s PORT
 • 1 IP
 • 100 GB BACKIP SPACE
 • 50 TB INBOUND TRAFFIC
 • Unlimited OUTBOUND TRAFFIC
PX121

Quad-Core Haswell
inkl. Hyper-Threading-Technologie
HDD (Software-RAID 1)
+مدت زمان تحویل نهایت یک روز
+نصب رایگان تمامیه سیستم عامل ها
+پشتیبانی 24 ساعته

 • Hetzner DATACENTER
 • IIntel® Xeon® E5-1650 v3 CPU
 • 128 GB DDR4 ECC RAM RAM
 • 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HARD DRIVE
 • 1 Gbit/s PORT
 • 1 IP
 • 100 GB BACKIP SPACE
 • 50 TB INBOUND TRAFFIC
 • Unlimited OUTBOUND TRAFFIC
PX121-SSD

Quad-Core Haswell
inkl. Hyper-Threading-Technologie
+مدت زمان تحویل نهایت یک روز
+نصب رایگان تمامیه سیستم عامل ها
+پشتیبانی 24 ساعته

 • Hetzner DATACENTER
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 CPU
 • 128 GB DDR4 ECC RAM RAM
 • 2 x 480 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD HARD DRIVE
 • 1 Gbit/s PORT
 • 1 IP
 • 100 GB BACKIP SPACE
 • 50 TB INBOUND TRAFFIC
 • Unlimited OUTBOUND TRAFFIC
SX60

Quad-Core Haswell
inkl. Hyper-Threading-Technologie
3 Gb/s 24/7 zertifiziert
+مدت زمان تحویل نهایت یک روز
+نصب رایگان تمامیه سیستم عامل ها
+پشتیبانی 24 ساعته

 • Hetzner DATACENTER
 • Intel® Core™ i7-2600 Quad-Core CPU
 • 16 GB DDR3 RAM RAM
 • 4 x 4 TB SATA HARD DRIVE
 • 1 Gbit/s PORT
 • 1 IP
 • 100 GB BACKIP SPACE
 • 30 TB INBOUND TRAFFIC
 • Unlimited OUTBOUND TRAFFIC
SX130

Quad-Core Haswell
inkl. Hyper-Threading-Technologie
3 Gb/s 24/7 zertifiziert
+مدت زمان تحویل نهایت یک روز
+نصب رایگان تمامیه سیستم عامل ها
+پشتیبانی 24 ساعته

 • Hetzner DATACENTER
 • Intel® Core™ i7-3770 Quad-Core CPU
 • 32 GB DDR3 RAM RAM
 • 7 x 4 TB SATA HARD DRIVE
 • 1 Gbit/s PORT
 • 1 IP
 • 100 GB BACKIP SPACE
 • 50 TB INBOUND TRAFFIC
 • Unlimited OUTBOUND TRAFFIC
SX290

Quad-Core Haswell
inkl. Hyper-Threading-Technologie
6 Gb/s 24/7 zertifiziert
inkl. Hardware-RAID Controller
+مدت زمان تحویل نهایت یک روز
+نصب رایگان تمامیه سیستم عامل ها
+پشتیبانی 24 ساعته

 • Hetzner DATACENTER
 • Intel® Xeon® E3-1245 Quad-Core CPU
 • 32 GB DDR3 RAM RAM
 • 15 x 4 TB SATA HARD DRIVE
 • 1 Gbit/s PORT
 • 1 IP
 • 100 GB BACKIP SPACE
 • 100 TB INBOUND TRAFFIC
 • Unlimited OUTBOUND TRAFFIC
هتزنر المان

جهت خرید و‌گرفتن هر سروری از طریق تیکت در ارتباط باشید