اختلال در زیرساخت شبکه ارائه دهنده های سرویس اینترنت

اخیرا با کاهش سرعت اینترنت در سراسر کشور مواجه هستیم. کاربران بسیاری گزارش می دهندند که سرعت اینترنت کاهش چشمگیری داشته است. خوشبختانه خدمات ارایه شده در سرویس های داخل کشور برای کاربران ...