یافتن محصولها و سرویس ها

پلن 1
Location Server : GERMANY
Data Center : HETZNER
Cpu : Intel® Xeon® 2 Core
Hard Disk Space : 50 GB SATA III
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 1024 MB DDR3 ECC
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

41,000 تومان ماهانه
پلن 2
Location Server : GERMANY
Data Center : HETZNER
Cpu : Intel® Xeon® 2 Core
Hard Disk Space : 100 GB SATA III
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 2048 MB DDR3 ECC
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

49,000 تومان ماهانه
پلن 3
Location Server : GERMANY
Data Center : HETZNER
Cpu : Intel® Xeon® 3 Core
Hard Disk Space : 150 GB SATA III
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 2048 MB DDR3 ECC
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

59,000 تومان ماهانه
پلن 4
Location Server : GERMANY
Data Center : HETZNER
Cpu : Intel® Xeon® 3 Core
Hard Disk Space : 500 GB SATA III
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 4096 MB DDR3 ECC
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

85,000 تومان ماهانه
پلن 5
Location Server : GERMANY
Data Center : HETZNER
Cpu : Intel® Xeon® 4 Core
Hard Disk Space : 1000 GB SATA III 7200RPM
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 4096 MB DDR4 ECC
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

155,000 تومان ماهانه
پلن 6
Location Server : GERMANY
Data Center : HETZNER
Cpu : Intel® Xeon® 4 Core
Hard Disk Space : 2000 GB SATA III
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 4096 MB DDR3 ECC
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد
253,000 تومان ماهانه